01 77 574 76
Meni

Opći uvjeti i pravila program vjernosti Astratex Klub

Aktuálně v magazínu


Datum: 20.7.2020

I. Opće odredbe

 1. Ovi opći uvjeti poslovanja programa vjernosti Astratex kluba (u daljnjem tekstu „Opći uvjeti”) uređuju prava i obveze koje se odnose na članstvo u programu vjernosti Astratex klub.
 2. Smisao i svrha programa vjernosti Astratex klub je pružanje nadstandardnih pogodnosti svim redovitim kupcima internetske trgovine Astratex.hr, a koje se uglavnom sastoje od mogućnosti primanja nagrade ili novčanog bonusa i drugih pogodnosti.
 3. Program vjernosti Astratex klub nudi se samo konkretnim fizičkim osobama, za osobne potrebe. Nije dostupan pravnim osobama, trgovačkim društvima, klubovima, udrugama i udruženjima.
 4. Ovi Opći uvjeti vrijede od 1. 1. 2024.


II. Definicije pojmova

E-trgovina – internet trgovina na adresi www.astratex.hr
Program – Program vjernosti Astratex kluba.
Prodavatelj – trgovačko društvo ASTRATEX a.s., registrirano u trgovačkom registru koji vodi Općinski sud u Pragu, odjel B, uložak 27623, sa sjedištem na adresi: Na Maninách 315/4, Holešovice, 170 00 Praga 7 , identifikacijski broj: 25944355, koje zastupa ing. Miroslav Tesař, direktor društva. Prodavatelj je ujedno i pružatelj usluga e-trgovine.
Podnositelj – bilo koji kupac Prodavatelja - fizička osoba starija od osamnaest (18) godina ili bilo koja pravna osoba koja izrazi interes za članstvom u Programu.
Kupoprodajni ugovor – ugovor sklopljen između prodavatelja i kupca putem e-trgovine, čiji je predmet kupovina robe.
Roba – stvari koje prodavač nudi na prodaju putem e-trgovine.
Građanski zakonik – Zakon br. 89/2012 Kol., građanski zakonik


III. Uspostavljanje članstva u programu

 1. Članstvo u programu je besplatno i stvara se registracijom za program putem e-trgovine, kako je opisano u nastavku.
 2. Registracija se vrši na način da podnositelj zahtjeva uredno ispuni elektronički obrazac za registraciju (prijava nije moguća bez popunjavanja polja označenih kao "obavezna"). Završetkom registracije podnositelj zahtjeva potvrđuje da su svi podaci u obrascu istiniti. Prodavatelj zadržava pravo odbiti registrirati prijavitelja za program ili otkazati njegovo članstvo u programu ako se pokaže da su podaci koje je ispunio u poljima označenima kao "obavezni" netočni ili neistiniti.
 3. Nakon popunjavanja registracijskog obrasca, kojim se potvrđuje ispravnost podataka koje je podnio podnositelj zahtjeva, i nakon uspješne provjere od strane prodavatelja, podnositelju prijave bit će poslan potvrdni e-mail s poveznicom za aktivaciju na unesenu e-mail adresu. Ulaskom na aktivacijsku vezu u bilo kojem web pregledniku, zainteresirana strana dovršava postupak registracije i Prodavatelj će mu dati na raspolaganje svoj osobni članski račun (u daljnjem tekstu "Korisnički račun").
 4. Ako podnositelj prijave ne izvrši registraciju najkasnije u roku od trideset (30) kalendarskih dana od slanja e-maila putem veze za aktivaciju, postupak registracije podnositelja zahtjeva bit će obustavljen, a prodavatelj podatke navedene u registracionom obrascu, neće dalje registrirati ili na drugi način obrađivati - prodavatelj će osigurati njihovo uklanjanje iz svog sustava u skladu s općenito obvezujućim zakonskim propisima.
 5. Podnositelj prijave - član programa, obvezuje se obavijestiti Prodavatelja o svakoj promjeni podataka koji su dostavljeni tijekom registracije i izvršiti ovu promjenu bez odlaganja, u registracijskim podacima na vašem korisničkom računu.
 6. Pristup korisničkom računu obavlja se putem web stranice e-trgovine, a osigurava se jedinstvenim korisničkim imenom i lozinkom koje je unijeo Podnositelj zahtjeva. Podnositelj zahtjeva - član programa, dužan je čuvati povjerljivost podataka potrebnih za pristup svom korisničkom računu, štititi ga od zlouporabe i ne dopustiti uporabu svog članskog računa trećim stranama.
 7. Podnositelj zahtjeva - Član programa priznaje da račun računa možda neće biti dostupan 24 sata, posebno u pogledu potrebnog održavanja hardverske i softverske opreme, ili potrebno održavanje hardvera i softvera treće strane.


IV. Specifikacije programa, Prednosti

 1. Zainteresirana osoba koja je registrirana u programu dobiva bodove u vezi s kupnjama obavljenim prema Kupoprodajnim ugovorima (vaganje kupoprodajne cijene za kupljenu i plaćenu Robu, nakon odbitka popusta, kupljenih poklon bonova i troškova isporuke), uvijek prema uvjetima navedenim za određenu robu koju kupi kod Prodavatelja, kao i u vezi s razinom člana Podnositelja prijave - člana programa, u trenutku sklapanja Ugovora o kupnji (u daljnjem tekstu: "Bodovi"). Nakon zaključenja Ugovora o kupnji i slanja robe Prodavatelj obavještava Podnositelja - člana programa o dodjeli bodova, koje Podnositelj - Programski član ima pravo koristiti za pogodnosti i benefite u Programu tek nakon njihova aktiviranja, a Prodavatelj prihvaća dan nakon dana isteka razdoblja u kojem zainteresirana strana može odustati od zaključenog ugovora o kupnji s obzirom na činjenicu da je sklopljena metodom daljine. Valjanost dodijeljenih bodova, ako se ne koriste na način naveden u OUP, ograničena je na određeno razdoblje od njihovog stjecanja, što je navedeno niže u skladu s pojedinačnim razinama članstva (nakon njihovog isteka neće se uzimati u obzir). Ako podnositelj - član programa, iskoristi svoje pravo na odustajanje od Ugovora o kupnji sklopljenog na daljinu, bodovi dodijeljeni za kupnju vraćene robe neće se aktivirati, a njihov dodjelu će otkazati Prodavač. Kupac ostvaruje bodove za svaki proizvod koji kupi i zadrži nakon prijave. Pripišu se nakon 30-dnevnog razdoblja povrata.
 2. U slučaju da Zainteresirana strana - članica programa, u dogovoru s Prodavateljem prema uvjetima koje je postavio nakon što je zahtijevao Ugovor o kupnji, traži povrat Robe i zamjenu za drugu, uvjeti koji vrijede na dan zaključivanja originalnog Ugovora o kupnji presudni su za dodjelu bodova.
 3. Sklapanjem Ugovora o kupoprodaji, kandidat nema pravo prodavatelja za dodjelu ili aktiviranje bodova. Prodavatelj posebno ima pravo odbiti dodijeliti ili aktivirati Bodove za sklopljeni Ugovor o kupnji ako Podnositelj zahtjeva - član Programa nije pravilno prijavljen u Prodajni sustav prilikom njegovog zaključivanja ili ako Podnositelj zahtjeva - član Programa djeluje protivno dobrom moralu prilikom zaključivanja Ugovora o kupnji.
 4. Kupac – član Programa ima mogućnost aktivacije Bodova. Ako Kupac aktivira Bodove, oni će biti dodani na njegov račun klijenta prije nego što istekne izvorni rok za povrat od 30 dana. Bodovi će nakon aktivacije biti pripisani Kupcu u okviru programa vjernosti Astratex kluba, ali ne ranije od 21 dana nakon otpreme Robe. Kupac – član Programa nakon aktivacije Bodova gubi pravo na povrat ili zamjenu Robe.
 5. Prodavatelj se obvezuje da će obavijestiti Podnositelja - člana Programa, uvijek nakon zaključivanja Ugovora o kupnji, o količini stečenih bodova.
 6. U slučaju promjene razine članstva zbog neusklađenosti s minimalnim uvjetima prometa prema odredbama točke 4. ovog članka UOP-a, Prodavatelj se obvezuje osigurati podnositelju zahtjeva - članu programa zajamčeno razdoblje od trideset (30) kalendarskih dana, za razdoblje tijekom kojeg zadržava izvornu razinu članstva, unatoč činjenici da ne ispunjava uvjete koje je Prodavatelj.
 7. Prodavatelj određuje vrstu i iznos nagrade prema u Ažurirani pregled nagrada i pravila za njihovu upotrebu uvijek su dostupni članovima programa na web mjestu e-trgovine, ali posebno sljedeće prednosti i prednosti:

  • Za svaku započetu 1 valute u kojoj se nabavna cijena Roba se naplaćuje u skladu s Kupoprodajnim ugovorom sa Zainteresiranom stranom - član programa dodati će 0,08 bodova
  • Bodovi koje je podnositelj zahtjeva zaradio tijekom svoje pripadnosti ovoj razini članstva imaju datum isteka 180 kalendarskih dana od dodjele, nakon što ovo vrijeme istekne i više nije moguće raditi s njima.
 8. Podatke o o broju bodova koje je prodavatelj dodijelio, koje kandidat može pronaći na svom korisničkom računu.
 9. Prodavatelj zadržava pravo promjene pojedinačnih pogodnosti.
 10. U slučaju da iz bilo kojeg razloga dođe do vraćanja Robe nakon što Bodovi za kupnju te Robe budu pripisani i iskorišteni za kupnju neke druge Robe, Prodavatelj će u slučaju vraćanja iznosa kupnje za tu vraćenu Robu vratiti iznos kupnje umanjen za novčanu vrijednost bodova (popust na iznos kupnje) koji su iskorišteni za tu drugu kupnju Kupca.

 11. V. Prestanak članstva u Programu

  1. Članstvo podnositelja zahtjeva - član Programa u Programu, osim ako nije drugačije propisano, ističe:
   1. prema dogovoru Prodavatelja i Podnositelja prijave - člana programa,
   2. otkazivanje registracije u programu koji je podnio podnositelj zahtjeva - član programa,
   3. jednostrani raskid članstva od strane Prodavatelja, a koji je upućen Zainteresiranoj strani - članu programa na e-mail adresu koju je on naveo u registracijskom obrascu, u trenutku njegove isporuke. Prodavatelj ima pravo raskinuti članstvo bilo kojeg Podnositelja zahtjeva u skladu s odredbama ovog Općeg uvjeta, čak i bez obrazloženja, ali posebno u sljedećim slučajevima:
    • ako Podnositelj zahtjeva - član programa, tijekom registracije dostavi netočne ili neistinite podatke,
    • ako podnositelj - član programa, zloupotrebljava pogodnosti koje mu je kao član programa pružio Prodavatelj,
    • ako se prijavitelj - član programa, više puta registrira za program, posebno u svrhu višestrukog stjecanja programskih pogodnosti; u slučaju ponovljene registracije u programu, prodavatelj ima pravo povući pogodnosti programa već pružene podnositelju zahtjeva - članu programa;
    • ako Podnositelj zahtjeva - član programa odustane od pristanka na obradu osobnih podataka dodijeljenih Prodavaču nakon registracije u Programu ili ako Podnositelj zahtjeva - član programa povuče opseg obrade osobnih podataka koji se obrađuju na temelju dane suglasnosti,
    • ako podnositelj zahtjeva - član programa ne koristi programske usluge,
    • ako podnositelj zahtjeva - član programa, poduzme bilo koju drugu radnju kršeći uvjete.
   4. prekid Programa od strane Prodavatelja.
  2. Nakon prestanka članstva Zainteresirane strane - članu Programa, će njegov pristup računu biti deaktiviran, a sva prava Zainteresirane strane i Prodavatelja koja proizlaze iz članstva u Programu i iz ovih OUP istječu bez naknade.


  VI. Zaštita osobnih podataka

  1. U vezi s registracijom u Programu, svaki podnositelj zahtjeva izričito pristaje na obradu svojih osobnih podataka ispunjenih u registracijskom obrascu za vrijeme svog članstva u Programu, ali najduže do povlačenja pristanka, u svrhe izražene u pristanku, a koji su uglavnom provedba marketinške aktivnosti u okviru Programa, kreiranje anketa, analiza i poslovnih statistika o kupovini i ponašanju u sklopu Programa te slanje poslovnih poruka i pozivnica na događaje koje organizira Prodavatelj.
  2. Podnositelj prijave - član programa ima pravo u bilo kojem trenutku opozvati pristanak na obradu osobnih podataka navedenih u točki 1. ovog članka OUP. Nakon predaje opoziva pristanka na obradu osobnih podataka, Prodavatelj gubi pravo obrade osobnih podataka Podnositelja prijave - člana programa u svrhe navedene u pristanku na obradu osobnih podataka. Nakon mogućeg opoziva pristanka na obradu osobnih podataka od strane Podnositelja zahtjeva - člana programa, Prodavatelj ima pravo nastaviti obrađivati svoje osobne podatke u vezi s ispunjavanjem svojih obveza iz Programa, posebno, ali ne isključivo u svrhu (i) osiguranja ispravnog funkcioniranja Programa i obveze proizašle iz Programa, (ii) zaštita prava i legitimnih interesa Prodavatelja (npr. obvezna obrada osobnih podataka u statističke svrhe, prikupljanje duga, spriječavanje napada, itd.) i (iii) ispunjenje obveza koje su Prodavaču nametnute općim obvezujućim zakonodavstvom, sve barem za vrijeme trajanja članstva Podnositelja zahtjeva - člana Programa u Programu.
  3. Ako Podnositelj - član programa odustane od pristanka na obradu osobnih podataka, Prodavatelj mu neće poslati poslovnu poruku, kao i podatke o statusu svog članskog računa, pravu na financijske bonuse, pravu na nagrade i druge pogodnosti programa; U slučaju interesa, zainteresirana strana - članica programa, sama će pretraživati te informacije bez daljnje suradnje Prodavatelja (npr. Prijavom na korisnički račun).
  4. Ako Podnositelj - član programa odustane od pristanka na obradu osobnih podataka ili ako ograniči opseg obrade osobnih podataka koji se obrađuju na temelju dane suglasnosti, Prodavatelj ima pravo jednostrano raskinuti članstvo u programu.
  5. Detaljne informacije o obradi osobnih podataka od strane Prodavatelja dostupne su ovdje: https://www.astratex.hr/zastita-osobnih-podataka/.


  VII. Završne odredbe

  1. Ovi Opći uvjeti poslovanja vrijede i učinkovite kako je navedeno na web-lokaciji prodavatelja. Pridržavamo pravo promjene uvjeta poslovanja.
  2. Prodavatelj ima pravo jednostrano otkazati Program u bilo kojem trenutku, čak i bez navođenja razloga. Zainteresirani članovi programa bit će obaviješteni o otkazivanju programa putem e-maila poslanog na e-mail adresu navedenu u obrascu za prijavu, kao i objavom na web stranici e-trgovine.